Krajina v místě modelových lokalit prošla za poslední století překotným vývojem. Po hlubinné těžbě a dlouhodobém umělém snižování hladiny podzemní vody přišla povrchová těžba, následně zaplnění části území výsypkami a napouštění jezera ve zbytkové jámě. Bylo vytvořeno prostředí, jehož struktura se místně i časově významně mění, čímž se mění podmínky pro následné využití. Zodpovědné rozhodování vyžaduje co nejkomplexnější informace založené na multidisciplinárním přístupu.

Cílem projektu bylo v průběhu tří let vytvořit prostředek pro tvorbu databáze všech dostupných dat souvisejících s tvorbou krajiny a jejím využitím (zejména hydrologických, hydrogeologických a geotechnických) promyšleně propojených v uživatelském prostředí tak, aby bylo možné postihnout co nejúplněji interakce mezi náhledy podle různých zájmů. Kupříkladu z hlediska možné budoucí zástavby budou rozhodující kritéria stability svahů, únosnosti základové půdy a budoucího sedání. Z pohledu rekreačního využití bude brán zřetel spíše na vývoj kvality a množství povrchové a podzemní vody. Konečný produkt takové různé pohledy umožňuje, aniž by byla potlačena zdánlivě vedlejší kritéria. Uživatel získá představu o reálných možnostech i mezích budoucího využití zasazených do časového kontextu tak, aby mohla sloužit i jako prostředek prevence vzniku škod v důsledku příliš ambiciózních záměrů. Takové případy jsou známy. Nikoliv podružným cílem bylo zobecnění použitého přístupu i na další lokality.

Mapy s výsledky multikriteriální analýzy (geotechnika) pro oblast Milada/Chabařovice a Most.

Výsledný systém je dostupný na stránkách http://mare.geo-tools.cz/ .